ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

ชื่อ

เลขที่สมาชิก อายุการเป็นสมาชิก 49 ปี, 3 เดือน
หน่วยงาน
เงินเดือน บาท
ค่าหุ้นรายเดือน
บาท เงินหุ้นสะสม 0.00 บาท
ทุนเรือนหุ้นสะสม หุ้น

ข้อมูลเงินกู้สหกรณ์

รายการ

ยอดกู้

คงเหลือ

เงินกู้สามัญ
0.00
0.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา
0.00
0.00
เงินกู้ฉุกเฉิน
0.00
0.00
เงินกู้ฐานค้ำประกัน
0.00
0.00
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
0.00
0.00
เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
0.00
0.00
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
0.00
0.00
เงินกู้พิเศษ
0.00
0.00
เงินกู้อุทกภัย (กรณีพิเศษ)
0.00
0.00

รายละเอียดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560


เงินปันผล 0.00 บาท เงินเฉลี่ยคืน 0.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

เงินปันผล
เฉลี่ยคืน
รับสุทธิ
0.00 0.00 0.00
**หมายเหตุ ยอดที่ปรากฎนี้ยังไม่รวมรายการหักเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจของ สสธท.สส.ชสอ. เป็นยอดปันผลและเฉลี่ยคืนเบื้องต้นเท่านั้น**

ข้อมูลส่วนตัว

อัพโหลดรูปภาพ

ชื่อ-สกุล :
วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 มกราคม 2513 อายุ 49 ปี, 3 เดือน
ที่อยู่ :
หน่วยงาน : ตำแหน่ง :
คู่สมรส : ไม่มี
เบอร์โทรติดต่อ :
E-mail :
รหัสผ่านใหม่ :
ยื่นยันรหัสผ่าน :

 

ข้อมูลการค้ำประกัน

สมาชิกที่ท่านค้ำประกันประเภทเงินกู้

รหัสสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เงินกู้พิเศษ
01478
นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
เงินกู้พิเศษ
02689
นางพันธิภา หัตถสาร
เงินกู้พิเศษ
03688
นางสุมาลินี อ้นเกษม
เงินกู้พิเศษ
04350
นายอาวุธ อาจหาญ
เงินกู้พิเศษ
04356
นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์
เงินกู้พิเศษ
05223
นางสายสวาท อุปสิทธิ์
เงินกู้พิเศษ
05737
นางสาวจิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์

คุณมีการค้ำประกันเงินกู้สมาชิก จำนวน 7 คน
คุณค้ำประกันการกู้เกิน 6 คน มากกว่าระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์กำหนด และไม่สามารถค้ำประกันเพิ่มได้อีก
*** หมายเหตุ : สมาชิกสหกรณ์แต่ละท่านที่มีการค้ำประกันเงินกู้สามัญ, เงินกู้สามัญพิเศษ, เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 คน ***

 

 

สมาชิกที่ค้ำประกันเงินกู้ท่าน

ประเภทเงินกู้

รหัสสมาชิก

ชื่อ-สกุล

 

 

สมาชิกที่ท่านค้ำประกันในระบบเงินกู้ออนไลน์

ประเภทเงินกู้

รหัสสมาชิก

ชื่อ-สกุล

 

 

โปรแกรมคำนวนเงินกู้

รายได้
เงินเดือน
บาท
โอที/ค่าตอบแทนอื่นๆ
บาท
ขอกู้เงินสามัญ
จำนวนเงินที่ต้องการยื่นกู้
บาท
รายจ่าย
รายการหัก/เดือน
บาท
ค่าหุ้นรายเดือน
บาท
อัตราดอกเบี้ย
% ต่อปี
ระยะเวลากู้ (งวดเดือน)
เดือน
วงเงินกู้  
บาท
อัตราชำระเงิน/งวด บาท
เงินเดือนคงเหลือ
บาท

** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

 

 

ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

 

(ใบเสร็จส่งหักจากทางสหกรณ์ประจำเดือน)

ใบเสร็จรับเงินพิเศษ
(ใบเสร็จซื้อหุ้น, ชำระหนี้, กู้เงินประเภทต่างๆ และอื่นๆ)

 

ออกจากระบบ

หากคุณต้องการออกจากระบบสหกรณ์ออนไลน์ ให้กด "ยืนยัน "